Proslov pana Dubského ke stoletému trvání českého SDH v Dubenci (přehled od 50. let)

Dámy a pánové,

přeji Vám příjemné prožití dnešního slavnostního odpoledne. Můj předřečník, Zdeněk Šedivka, Vás seznámil s okolnostmi založení českého Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci v roce 1912 a s jeho činností do skončení druhé světové války. Nyní Vás seznámím s činností a životem Sboru do dnešního dne.

V 50. a 60. letech se dubeneckým hasičům práce dařila a za dobrou prací bylo vidět i dobré výsledky. O práci nouze nebyla, protože údržba staré techniky a staré požární zbrojnice vyžadovala, aby se do akceschopnosti sboru zapojilo co nejvíce členů. Do sboru se vedle starších zkušených členů zapojili, mimo mnoha dalších, tři mladí členové, kteří se v této době vrátili z vojenské základní služby. Funkce předsedy sboru se ujal Václav Šebek, funkce místopředsedy Zdeněk Šedivka a velitele sboru Jaroslav Rieger. V té době sbor vlastnil malý nákladní vůz Opel Blitz, motorovou stříkačku Stratílek a po německém sboru, který v Dubenci působil od roku 1881, stříkačku, které jsme říkali „Fládrovka“. V roce 1957 sbor obdržel zánovní stříkačku PF-8, takže už jsme nemuseli vozit hadice a ostatní materiál potřebný k zásahu na korbě náklaďáčku. V roce 1960 se podařilo získat vozidlo Tatra 805 valník od podniku Zelenina ve Dvoře Králové nad Labem. V 60. letech došlo k jeho přestavbě na hasičský speciál. Hodně úsilí bylo v této době věnováno preventivním prohlídkám a kulturnímu životu v obci, kdy se žádná akce bez dubeneckých hasičů neobešla. Mám na mysli dětské dny, pouťové zábavy, posvícenské zábavy, které mnohdy trvaly od soboty až do pondělí, plesy a slavnosti i veselice při různých výročích a svátcích. Obdivuhodná byla bezproblémová spolupráce starších členů vedení Dubského Josefa staršího, Kirshe Rudolfa, Václava Horníka a Josefa Hubeného s mladými výše uvedenými funkcionáři sboru. Dobrá práce sboru vyvrcholila v roce 1970, jak uslyšíte později po veselé písničce, o kterou bych chtěl požádat naši oblíbenou dechovou hudbu VČE Hradec Králové s jejich sólisty. Netrpělivě očekáváme i příchod mažoretek.

Rok 1970 se stal velmi důležitým pro zvýšení aktivity většiny členů. Došlo k tomu za těchto okolnosti: V jarních měsících se konala okrsková kola soutěží, jejichž vítězové získali právo účasti na okresním kole, které pořádal OV SPO Trutnov v Mladých Bukách při příležitosti významného výročí sboru. Okrskové kolo, které mělo rozhodnout, kdo pojede reprezentovat náš okrsek, se konalo v Dubenci. Vzhledem k tomu, že na této soutěži došlo k nejasnostem, zda zvítězilo družstvo Dubence nebo Libotova, rozhodlo vedení okrsku, že na okresní kolo pojede Libotov. Náš sbor se zmíněné slavnosti v Mladých Bukách též zúčastnil, jelikož jsme byli požádáni, abychom se zapojili do slavnostního průvodu s praporem. Členové našeho družstva se zúčastnili soutěže jako diváci.

Ihned na první výborové schůzi bylo rozhodnuto požádat okresní výbor v Trutnově o povolení pořádat každoroční soutěž s volnou účastí sborů. Tak se také stalo a 26. července 1970 se konal první ročník soutěže o putovní pohár. Jeho název zdomácněl v povědomí hasičů i široké veřejnosti jako Dubencký pohár. V úvodním ustanovení bylo zakotveno, že putovní pohár je majetkem pořadatele do doby, než jej někdo vyhraje třikrát a tím se stane natrvalo jeho. O osudu této velmi pěkné trofeje uslyšíme později. Poté, kdy velitel Jaroslav Heger přivedl za řízné dechovky slavnostní průvod na cvičiště k zahájení prvního ročníku soutěže, mohli jsme mimo mnoha jinými vzácnými hosty přivítat na tribuně posledního zakládajícího člena bratra Františka Šedivku, kterému jsme popřáli pevné zdraví a pěknou osobní pohodu do příštích let. Nezapomněli jsme také upřímné poděkovat za práci, kterou od roku 1912 pro hasičský sbor i obec Dubenec udělal. Považuji za zajímavou a poměrně vzácnou skutečnost, že se v letošním roce konal již 43. ročník této soutěže, což znamená, že od svého vzniku nebyla tato soutěž ani jediný rok přerušena. Všichni si jistě uvědomujeme, že za tak dlouhé období aktivita členů v jakékoli organizaci má stoupající a někdy klesající úroveň. Proto bych rád zopakoval, že uspořádání této soutěže nastartovalo velice příznivé období pro aktivitu široké členské základny a potažmo celého hasičského sboru. Potvrdilo se přísloví, že i něco špatného může být k něčemu dobré.

 

1971

Dne 4. června postihla Dubenec a okolí jedna z největších povodní za posledních sto let. Na čerpání studní a sklepů byly nasazeny tři skupiny hasičů se dvěma stříkačkami PS-8 a Stratílek. Spotřebováno bylo více jak 300 litrů benzinu. Zdarma bylo odpracováno 227 hodin. Pro nedostatek času uvedu jen několik událostí průběhu záchranných prací.

1. Voda ve zbrojnici

Velká voda zaplavila požární zbrojnici zasahujících hasičů.

2. Záchrana osob pomocí traktoru Zetor Super.

Neohrožený člen zásahové jednotky Rieger Jaroslav převážel traktorem dubeneckého kováře pana Šmídka přes most u zdravotního střediska, který během několika následujících minut strhla voda. Dobře to dopadlo.

Na okresním kole soutěže zvítězil v přeboru jednotlivců náš člen Slávek Všetečka a stal se přeborníkem okresu Trutnov.

Soutěž o náš pohár se konala v Libotově a při této příležitosti byl Ústředním výborem svazu vyznamenán náš poslední žijící zakládající člen František Šedivka. Zvítězilo družstvo Vilantice. Dubenec byl druhý.

Na výroční členské schůzi dne 18. prosince jsme k předsednickému stolu pozvali posledního zakládajícího člena bratra Františka Šedivku. Soustředěně sledoval průběh jednání, přijímal pozdravy přátel, gratulace k nejvyššímu vyznamenání ÚV SPO. Na všechna slova uznání reagoval většinou slovy: „Děkuji Vám za všechno“. Za pouhých deset dnů jsme se dozvěděli neuvěřitelnou zprávu, že smuteční prapory na obou zbrojnicích vlají a vzdávají čest poslednímu zakládajícímu členu českého hasičského sboru bratru Františku Šedivkovi, který zemřel 28. prosince 1971. S naším bratrem jsme se se všemi poctami rozloučili 30. prosince 1971.

 

1972

Rok 1972 probíhal ve znamení oslav 60. výročí založení českého Hasičského sboru v Dubenci. V tomto roce se družstvo mužů jako vítěz okrskového kola probojovalo do okresních kol a umístilo se v těžké konkurenci na třetím místě.

Hned na to se stejnému družstvu podařilo vyhrát silně obsazenou soutěž pořádnou u příležitosti 75. výročí založení Lázní Velichovky.

V tomto roce se podařilo obnovit a navázat na úspěšnou práci s mládeží. Hned na první soutěži okresního formátu obsadily naše žákyně třetí místo a chlapci skončili na místě pátém.  Tímto nesporným úspěchem se podařilo vzbudit u dětí zájem o práci v kroužku mladých hasičů a přihlásilo se ještě několik dalších zájemců. Nutno přiznat, že aktivita práce s mládeží kolísala, protože tato práce je velmi náročná a zodpovědná a ne v každém období se takoví obětaví vedoucí mládeže najdou.

Ve dnech, kdy celý sbor žil přípravami na oslavy 60. výročí vzniku zasáhla hasiče i celou dubeneckou veřejnost smutná zpráva. V sobotu 1. července zemřel ve věku 66 let člen sboru a učitel Základní školy v Dubenci pan Josef Bouz. Do naší obce přišel jako jeden z prvních českých učitelů roce 1945. Byl také jedním z prvních, kteří v této poválečné době vstoupili do našeho sboru. Od této doby nebylo jediné významné schůze, jediné slavnosti, kterou by nepomáhal připravovat nebo ji přímo neorganizoval. Znovu zavedl naší kroniku. Připomeňme si také, kolika z nás zajistil uvítání do života při slavnostním vítání občánků, kolika z nás svým pěkným projevem připravil vstup do manželství, kolika lidem poskytl první zdravotní odborné ošetření, kdy v obci nebyl přítomen obvodní lékař, a v neposlední řadě kolika našim blízkým i spoluobčanům vzdal čest na jejich poslední cestě.

Ani tato smutná událost nemohla zastavit přípravy na oslavy 60. výročí českých hasičů v Dubenci. V sobotu 8. července se v 16 hodin v sále místního hostince konalo Výjezdové zasedání předsednictva OV SPO Trutnov. Mezi vzácnými hosty jsme přivítali: předsedu ONV Trutnov Rykra, předsedu KV SPO Hradec Králové Kosteleckého, náčelníka KIPO Hradec Králové pplk. Horu, náčelníka OIPO Trutnov mjr. Richtera, předsedu OV SPO Trutnov B. Trejbala, velitele OV SPO Trutnov Br. Poštolku, velitele ÚS PO v Bílých Poličanech J. Votýpku. Náš hasičský sbor byl vyznamenán čestným uznáním rady ONV v Trutnově. Na historický prapor, který jak jste slyšeli, přežil i zlé časy 2. světové války a na který jsme patřičně hrdi, přibyla v závěru zasedání slavnostní stuha, jako výraz poděkování za spolupráci s ostatními zájmovými organizacemi v obci.

Po skončení zasedání se ještě dlouho hovořilo o práci hasičů jak na krajské, okresní i místních úrovních. Připilo se na zdraví a elán do další práce. Ta ovšem čekala na dubenecké hasiče hned druhý den.

V neděli 9. července vypochodovala hudba TIBA Miletín, aby budíčkem probudila vesnici, všechny hasiče a hasičky, které čekal další den oslav. Sportovní hřiště bylo velice dobře připraveno a vzbudilo veliké uznání od účastníků sobotní slavnostní schůze, kteří se před 16. hodinou přišli podívat, kde se příští odpoledne bude konat sportovní klání 22 přihlášených sportovních družstev. Říkali: „Jak jste to mohli stihnout, tak kvalitně připravit, když tu včera ve čtyři hodiny nic nebylo.” Příjemnou atmosféru vytvářelo velké množství ozdobených břízek, které se v tomto období  hojně používali a při slunných dnech poskytovali i trochu příjemného stínu, hlavně pro hudbu a hosty na slavnostní tribuně. Ale ani diváci, kteří v této době hojně navštěvovali naše akce, nepohrdli možností využít jejich stínu. Závodní dráhy pro okresní soutěž žákovských družstev tříčlenných hlídek byly patřeny různobarevnými pneumatikami, které sloužily jako prolézačky a určitě přispěly k celkovému vzhledu sportovního areálu, který v některých účastnících mohl vzbuzovat dojem dětského hřiště. V této době byla aktivita členské základny opravdu nebývale vysoká. V 10 hodin dopoledne byla zahájena soutěž dětských kolektivů. Děti předvedly dobré výkony a blížila se odpolední soutěž o Dubenecký pohár.

Tato soutěž byla zahájena tradičně slavnostním průvodem, který se symbolicky seřadil u tzv. české požární zbrojnice v horní části obce ve 13 hodin za úmorného vedra. Průvodu se zúčastnilo všech 22 přihlášených družstev, mnoho občanů a velice vítaných hostů z blízkých i vzdálenějších sborů. Pamětníci si určitě vzpomenou na kropicí vůz, kterým jsme chtěli účastníkům zpříjemnit pochod v takovém vedru. Ale nepovedlo se, po zkropení rozpáleného asfaltu jsme si všichni připadali jako s mlhovkou v ohnisku požáru či v deštném pralese. Ani tato skutečnost neubrala a soutěžním družstvům nic na odhodlání zvítězit ve 3. ročníku soutěže o Dubenecký pohár.

Soutěž o Putovní pohár u příležitosti 60 let českého hasičského sboru

Dubenec 9. července 1972:

1. Dubenec, 2. Vilantice, 3. Zábřezí, 4. Hostiné, 5. Doubravice, 6. KRPA Hostinné, 7. Lanžov, 8. Libotov, 9. Dvůr Králové n/L, 10. Borovnice, 11. Hřibojedy, 12. Litič I, 13. Litič II, 14. Bílá Třemešná, 15. Semonice, 16. Velichovky, 17. Miletín, 18. Žacléř, 19. Zlatá Olešnice, 20. Hajnice, 21. Mladé Buky, 22. Borovnička

Po vyhlášení výsledků soutěže byly oslavy slavnostně ukončeny.

V roce 1972 se náš sbor nevěnoval jen oslavám a soutěžím ale ve spolupráci s vedením okrsku č. 13 jsme uskutečnili poměrně rozsáhlé námětové cvičení na družstevní haly BIOS. Dubenecký sbor prověřil vydatnost vodního zdroje, kterému se v Dubenci říká Studánka u Kirschů. Šest zbývajících jednotek provedlo dálkovou dopravu vody z rybníka u dubenecké školy. Při hodnocení cvičení bylo konstatováno:

1. Vydatnost vodního zdroje je pro první zásah dvěma proudy C asi tak na 20 minut.

2. Není problém se znalostmi strojníků ani členů zásahových jednotek, ale nedostatky jsou v zajištění spojení mezi veliteli a v zajištění bezpečnosti dopravy. Vzhledem k tomu, že celá trasa dopravního vedení vede po silnici Dubenec-Lanžov.

Rok 1972 byl ukončen velmi dobře připravenou VČS, která byla hojně navštívena, jak už v této době bylo v dubeneckém sboru zvykem.

 

1973

Při událostech tohoto roku se zmíním o tom, že v těchto letech hasičský sbor Dubenec pořádal velmi oblíbené tajné výlety. Bylo jich uskutečněno mnoho, a proto se zmíním jen o jednom, který se uskutečnil v roce 1973 v motorestu v Milovicích. Na tento tajný výlet musely být vypraveny tři autobusy ČSAD a zúčastnilo se ho 139 lidí. V první části účinkovala hudba zemědělského družstva Dubenec a v druhé části programu nás pobavila oblíbená Doubravanka.

Soutěž o Dubenecký pohár se konala ve Vilanticích. Zvítězil Dubenec, na druhém místě Vilantice a třetí skončili muži Lanžov.

V roce 1973 došlo k velice prospěšné události, která významně změnila vedení hasebních prací dubeneckého požárního sboru. Nejprve odjeli čtyři vyjednavači Jiří Votýpka, Stanislav Štarman, Jaroslav Rieger a Zdeněk Šedivka do Ostravy na jednání s orgány SPO a armády. Výsledkem tohoto a samozřejmě ještě mnoha dalších jednání došlo 29. října k slavnostnímu předání vozidla DAS 16 – PV-3S instruktory ÚŠ PO v Bílých Poličanech Pekárkem a Vondroušem za přítomnosti místopředsedy ÚV SPO Jiřího Votýpky, velitele ÚŠ Stanislava Štarmana. Přítomen byl velitel OV Vráťa Lánský. Vozidlo, na které sbor netrpělivě čekal, bylo předáno do rukou proškolených řidičů strojníků. Byli to Lánský František, Hlavatý František a Rieger Emil.

Souběžně probíhala úprava horní požární zbrojnice, která spočívala ve vytápění garáže a úpravy výjezdu vzhledem k tomu jaký má V3-S, odborně řečeno, “rejd”.

V tomto roce se našemu sboru dostalo ocenění i v celostátním tisku. Nejprve týdenní SDR Beseda dne 5. 10. konstatuje vysokou angažovanost zemědělců v požární ochraně a uvádí příklad na dubeneckém požárním sboru. Předseda, místopředseda, velitel, pokladník a většina řidičů a strojníků pracuje buď jako traktoristé nebo v dílnách zemědělského družstva. V tomto směru to opravu velice zjednodušovalo organizaci zásahové jednotky. Dnešní problémy, kdy členové zásahové jednotky nepracují v místě, pociťují zřejmě všechny nebo většina zásahových jednotek dobrovolných hasičů. Požární ochrana předchůdce dnešních Hasičských novin otiskl dne 19. 10. 1973 dvojstranu nazvanou Dubenecké portréty, kde velice poutavě popisuje úspěchy hasičů v Dubenci a na závěr konstatuje, že si naši hasiči dali k 60. výročí sami pěkný dárek vítězstvím v soutěži, kterou sami pořádají.

 

1974

V tomto roce se soutěž o Dubencký pohár uskutečnila v Hřibojedech. Za vítězným družstvem z Hostinného byl Dubenec opět druhý, takže za pětileté trvání této soutěže obsadil dvě prvá místa a tři místa druhá.

Dne 10. října jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem váženým a uznávaným praporečníkem bratrem Václavem Horníkem, který naše řady opustil ve věku 77 let. Funkci praporečníka zastával více jak 30 let v období 1939-1970.

Zásluhou jeho vzorné péče o náš krásný historický prapor i vzorné péče jeho následovníků, kterými byli bratři Josef Mašek, Rudolf Kirsch a i zásluhou dnešního vzorného praporečníka Zdeňka Šedivky si dnes můžete chloubu dubeneckých hasičů prohlédnout v plné jeho kráse a zachovalosti.

Tímto vyzývám všechny budoucí hasičky a hasiče našeho sboru! Pečujte náležitě o tento skvost a zachovejte jej v tomto vzorném stavu pro památku a obdiv příštích generací.

V průběhu roku byla dokončena adaptace horní zbrojnice pro garážování CAS-16 a bylo vytvořeno sice skromné, ale přece jen ucházející zázemí pro již zmíněné strojníky řidiče. Koncem roku došlo ke sloučení zemědělských družstev: Dubenec – Hřibojedy – Doubravice – Lanžov a Velký Vřešťov. Tato skutečnost spolu se sloučením obecních úřadů měla, jak uslyšíte za chvíli, i zásadní vliv na organizaci požární ochrany na Dubenecku.

 

1975

20. března došlo k požáru u Lázeckých v Dubenci, č. p. 18. Včasným zásahem za použití cisterny nedošlo k vážnějším škodám i přesto, že se jednalo o požár ve stropě z dřevěných povelů mezi půdou a obytným prostorem. Byl to jeden z prvních zásahů s novou technikou a dokázalo se, že řidiči strojníci již mají ovládání nového pomocníka zažito.

Soutěž o pohár se konala na koupališti v Lanžově a vítězství slavili místní hasiči. Dubenec obsadil opět místo druhé a z třetího místa se radovali hasiči z Bílých Poličan.

V říjnu se uskutečnila první brigáda na výstavbě nové požární zbrojnice, i když se jednalo jen o přípravu staveniště. Výroční členská schůze se konala za přítomnosti místopředsedy ÚS výboru svazu Jiřího Votýpky. Dle zápisu v kronice za účasti 158 přítomných členů a jejich rodinných příslušníků. V této době se VČS stávali prakticky kulturními akcemi v obci Dubenec.

V jednom z diskuzních příspěvků při zdravici hostí jsme vyslechli zajímavý názor, i když s trochou humorné nadsázky: “Všude se pořádají na celém okrese výroční schůze a vy si tu klidně pořádáte konference.”

V závěru roku zemřel dlouholetý velitel sboru Josef Dubský, toho času zástupce velitele pro civilní obranu. Pohřbu dne 2. 1. 1976 se zúčastnilo 28 dubeneckých hasičů ve stejnokrojích a dále hasiči z Bílých Poličan a Zábřezí.

 

1976

V roce 1976 soutěžní družstvo z Lanžova obhájilo prvenství Dub. poháru z minulého roku a tím pádem se zvýšila pravděpodobnost, že krásný pohár v brzké době získá někdo do svého vlastnictví a soutěž bude ukončena.

15. března 1976 se poprvé lžíce bagru zaryla do země a započala výstavba nové požární zbrojnice.

Na výroční členské schůzi byli našemu pokladníkovi Rudolfu Kirschovi předány náramkové hodinky u příležitosti pětadvacetiletého trvání vedení pokladny sboru. K 25. výročí práce jako funkcionáři sboru se blížili další členové výboru: Šebek Václav, Fieter Jaroslav, Šedivka Zdeněk a Dubský Josef starší, kteří na počátku padesátých let stáli u obnovy poválečné činnosti našeho Hasičského sboru.

 

1977

V návaznosti a integraci obecních úřadů došlo i ke změnám na úseku tehdejší požární ochrany. 25. března byl v kinosále ÚŠ PO v Bílých Poličanech ustaven Místní výbor SPO. Jeho předsedou byl zvolen náš člen a předseda Václav Šebek.

místopředseda pro školený výcvik: Sedláček Oldřich (B. Poličany)
místopředseda prevence: Dlouhý Jan (Hřibojedy)
zástupce velitele: Všetečka Boh. (Dubenec)
jednatel: Knür Karel (Doubravice)
organ. referent: Tomášek Bohumil (Dubenec), Rezek Miroslav (Lanžov)
referent mládeže: Štípek Vlastimil (Vilantice)
branně vých. referent: Andrle Karel (Vel. Vřešťov)
mat. tech. referent: Antonín Bohumil (Lanžov)
strojník: Maňáček Vlast. (Vilantice)
Členy MV se stali: Špůr Josef, Petřík Jiří, Voňka Jiří, Seifrt Antonín, Flégl Josef a Hlava Josef.

20. června kolem 17. hodiny začal hustý déšť, který se v několika okamžicích přeměnil v průtrž mračen. Způsobila značné škody na polích, zpustošila množství zahrádek, odplavila vše, co jí přišlo do cesty, zatopila mnoho sklepů a studni, jak už to při povodních bývá.

Hasiči po zhodnocení nastalé situace provedli neodkladné záchranné práce a byl vypracován plán na čerpání sklepů a studní na druhý den. Po doplnění PHM se promáčení členové došli domů přestrojit a většina se jich odebrala do místního hostince, aby pohovořili s ostatními občany i mezi sebou o průběhu zmíněné pohromy.

Jak se velice často stává kolem dvacáté hodiny, bouřka se vrátila a blesk udeřil do stodoly u Hubených. Díky včasnému zásahu hasiči, kteří byli soustředěni v místní hospodě vzdálené, jak víte, asi jeden kilometr. Díky využití zmiňované cisterny a také díky dostatku vody v místním potoce, jež nám poskytla průtrž mračen, se podařilo zabránit rozšíření požáru na vedlejší objekty. Hlavně ten domovní, vzdálený jen několik metrů. O tomto požáru se zmiňuji také proto, že si vzpomínám jak Vlastík Hubený na první výborové schůzi, co by její člen, poděkoval všem hasičům, kteří se podíleli na zásahu, a jak jsme se na jeho pozvání připili na co nejvíce takových úspěšných zásahů.

Výborová schůze dne 16. března 1977 uložila veliteli sboru Dubskému Josefu, aby byla znovu obnovena činnost družstva žen s tím, že je třeba, aby se toto družstvo zúčastnilo obvodového kola a tím získalo možnost zúčastňovat se různých soutěží již v tomto roce. Družstvo žen se již 2. června zúčastnilo obvodového kola ve Vilanticích, kde sbíralo první zkušenosti. Za pouhý měsíc se po první soutěži děvčata zúčastnila Dubeneckého poháru. K překvapení jak všech diváků zúčastněných v hojném počtu, tak hlavně ostatních pěti družstev žen, obsadily druhé místo a tím byla započata úspěšná doba práce po boku úspěšných družstev mužů.

Velikou zásluhu na výcviku ženského družstva vedle obětavých mužů, Všetečky Bohumila a Dubského Josefa, měla tenkrát hasička tělem i duší naše Janička Lánská a nyní okrsková Janička Raticová.

V soutěži o pohár zvítězili muži z Bílých Poličan a Dubenec, jak jinak, opět na druhém místě z osmi ročníků popáté, třetí místo patřilo chlapcům z Lanžova.

V tomto roce měla vysokou úroveň i práce s mládeží, jak do počtu dětí, tak do počtu získaných ocenění.

 

1978

V tomto roce byla hlavní snaha soustředěna na přípravu zásahových jednotek. K tomu se konala čtyři námětová cvičení, z toho jedno provedlo družstvo žen, kterého se zúčastnil jediný člen jako řidič strojník u CAS šestnáctky. Jinak zásah na opravárenské středisko ÚOS zemědělského družstva provedla děvčata sama. Fotografie jsou k dispozici. Vážným nedostatkem byla skutečnost, že cisterna byla vybavena těmi nejtěžšími hadicemi, se kterými i zdatný chlap měl co zápasit. Ale děvčata to zvládla a bylo jim to ku prospěchu ke zvýšení tělesné zdatnosti. Viz následná umístění na soutěžích tohoto roku: Okresní kolo 1. místo v soutěži o Dubenecký pohár. Memoriál Fr. Reichrta 1. místo. Soutěž o štít města Hostinného 1. místo. Na závěr citát z kroniky: “Toto je jedinečným úspěchem, jaký v naší organizaci nebyl zaznamenán.”

V tomto období se nezapomínalo ani na prevenci, ale o této skutečnosti se z časových důvodů zmíním jen jednou. Na úseku prevence byly provedeny prohlídky v 80 obytných budovách, 9 malých provozovnách a 2 prohlídky v objektu zemědělského družstva.

 

1979

Posledním rokem, který si připomeneme podrobněji je rok 1979. Činnost sboru se nesla v duchu příprav slavnostního otevření nové požární zbrojnice. Jak jistě každý stavebník potvrdí, dokončovací práce jsou velice náročné a zdlouhavé, ale neúnavnému starostovi Václavu Šebkovi se brigády podařilo organizovat tak, že se 29. června 1979 mohlo slavnostní otevření uskutečnit. Otevření požární zbrojnice se zúčastnilo mnoho významných hostí: předseda KV SPO předal u této příležitosti našemu sboru pamětní list, dále náš sbor obdržel vyznamenání Za příkladnou práci. K dobré náladě vyhrávala oblíbená mládežnická dechovka SZK TIBA ze Dvora Králové nad Labem.

Soutěže o Dub. pohár se zúčastnilo 28 soutěžících jednotek – vítězem tohoto klání se stalo družstvo ze Zábřezí a tím se splnila prognóza zástupce zábřezských hasičů na neupřesněném jednání na předešlé výroční schůzi, cituji: “Slibuji Vám, za náš Hasičský sbor, že ten Váš pohár jednou povezem přes ten les až a Zábřez.” Autorem citátu není nikdo jiný než oblíbený Olda Kuk, starosta SDH Zábřezí.

Na závěr byla, z rozhodnutí štábu soutěže, vyhlášena soutěž na paměť otevření nové požární zbrojnice - O pohár starosty obce, které se mohla zúčastnit první tři družstva z předešlé soutěže a dvě družstva Dubence. Vítězem se stalo družstvo dubeneckých hasičů. Tato trofej s mnoha dalšími zdobí kancelář velitele sboru Dubence.

 

1980

24. února 1980 došlo k požáru rekreačního objektu u Ing. Romana Fafla. Vyhlášení poplachu v tomto případě bylo opožděné z důvodu, že manželé Faflovi v tento den kolem 16. hodiny odjeli do Prahy. Naštěstí člen sboru a pečlivý motorista Fr. Kopecký měl i na konci února svůj motocykl JAWA 350 v pohotovostním stavu a mohl zajet vyhlásit poplach.

Rád bych Vám přečetl část děkovného dopisu, který Ing. Fafl zaslal obecnímu úřadu se žádostí, aby tajemník MNV vhodnou formou poděkoval příslušníkům požární jednotky:

“Dne 24. 2. 1980 došlo k požáru, při kterém byl do značné míry znehodnocen můj rekreační objekt. Díky pohotovému, vzhledem k rozsahu požáru jednoznačně obětavému zásahu místní jednotky nebyl objekt zcela zničen. Byl bych Vám, vážený pane tajemníku, velmi vděčen, kdybyste vhodnou formou mým jménem poděkoval příslušníkům požární jednotky, kteří svým přístupem k plnění vysoce náročné a riskantní činnosti, prokázali svůj hluboký přístup k plnění dobrovolně převzaté povinnosti!”

Právě tři poslední slova tohoto dopisu mne ovlivnila k tomu, abych se dnes v krátkosti zmínil o dobrovolných hasičích. Někdy se nemohu zbavit pocitu, že široká občanská veřejnost, převážně ve velkých obcích a zejména ve městech, nedoceňuje právě ten atribut dobrovolně převzaté povinnosti. Vždyť každý člen zásahové jednotky a zejména velitel zásahu, jenž se této funkce ujímá při příjezdu do doby, než se dostaví profesionální hasiči, zodpovídají za záchranu životů, majetku. Musí neprodleně reagovat na nečekané situace, které při každém zásahu každopádně nastávají. Proto si dovolím tvrdit, že většina příslušníků zásahových jednotek jsou lidé zapálení pro věc pomáhat nezištně všem, kdo jejich pomoc potřebují, i když se z jejich dobrovolnosti při výjezdu stává okamžitě povinnost.

Děkovným dopisem ještě okolnosti požáru u Faflů neskončili, protože náš sbor v brzké době obdržel od závodu GEOINDUSTREA PRAHA, kde Ing. Fafl pracoval, bezplatným převodem stroj PPS-8.

V březnu v rámci měsíce požární ochrany bylo uskutečněno nám. cvičení na objekt ZDŠ Dubenec. Při té příležitosti byla MŠ a ZDŠ v Dubenci vyhlášena výtvarná soutěž s požárnickou tématikou.

Děti do šesti let:                   Děti do 10 let:                                  Děti do 15 let:
1. Dubský Pavel                   Pátková Jana                                    Lejsková Monika
2. Pilňáčková Iv.                  Hrdinková Radka                               Šebková Libuška
3. Petera Roman                  Vondrouš Milan                                 Rejl Jan

Absolutním vítězem soutěže za plakát s názvem ,,Včasný zásah" se stal František Lánský, který se po vstupu do sboru stal řidičem a strojníkem výjezdové jednotky. Děti ze základní školy byly odměněny knížkami, mateřská školka obdržela velké hasičské auto, aby si děti mohly hrát na Hasiče.

 

1981

Rok 1981 patřil k nejúspěšnějším ve výkonnosti a výsledcích družstev mužů a žen. Dne 4. července v soutěži o Dubenecký pohár zvítězilo družstvo mužů z Dubence a získalo jej natrvalo do vlastnictví našeho sboru. Tato cenná trofej spolu s ostatními nejcennějšími poháry též zdobí kancelář velitele sboru. Na první výborové schůzi 18. 9. 1981 bylo jednomyslně rozhodnuto pokračovat v této oblíbené a hojně navštěvované soutěži a požádat sponzory o příspěvek na jeho zakoupení.

Účast na soutěžích nabývala v roce 1981 krajských rozměrů vzhledem k tomu, že dosahované časy štafet i požárních útoků mužů i žen dovolovaly pokusit se obstát na soutěžích v požárním sportu v Dobrušce a v Ústí nad Orlicí.

1982

Slavnostní schůze k sedmdesátiletému výročí sboru probíhala ve stejném duchu jako všechny předešlé schůze, které byly již popsány, takže se zmíním jen o dvou významných událostech. Sbor dobrovolných hasičů obdržel vysoké vyznamenání za zásluhy, která byla udělena za vzornou sedmdesátiletou činnost. Další radostnou událostí bylo předání nového stroje PPS-12, o který jsme usilovali od otevření požární zbrojnice, v roce 1979. Ve zbrojnici už stála CAS- 25. Situace ve výzbroji se zlepšovala. V letních měsících si soutěžní družstva odskočila na soutěže v požárním sportu v Dobrušce a v Kostelci nad Orlicí. V Dobrušce se nám dařilo výjimečně. Družstvo žen zvítězilo a muži obsadili druhé místo za favorizovaným družstvem AZNP Kvapiny.

Soutěž o Dubenecký pohár byla okresním výborem povolena. Zakoupil se nový, opět velmi pěkný pohár. By1 opět vyhlášen jako putovní. Nebudu již vyhlašovat výsledky soutěží, protože se uskutečnilo do dnešního dne ještě 31 ročníků. Pro zajímavost zmíním jen, že tento druhý putovní pohár získalo družstvo Malšova Lhota v roce 1994. Takže první pohár, než jej získalo družstvo Dubence, vydržel vzdorovat 12 let a ten druhý roků 13. V dnešní době jsou vítězná družstva odměňována cenami jednorázovými.

 

1984

V roce 1984 na přeboru jednotlivců v běhu na 100 metrů zvítězila Jana Lánská v kategorii ženy a v mužích obsadil Zdeňek Šedivka také první místo a oba se stali přeborníky okresu TRUTNOV.

Husarský kousek se povedl družstvu starších žáků, kteří ukončili v květnu hru Plamen. Vzápětí jim bylo dovoleno vyzkoušet si atmosféru v soutěži dospělých. Na soutěži v Dubenci dosáhli vynikajícího času a dlouho se drželi na průběžném třetím místě, i když v konečném pořadí získali místo osmé. Vzhledem k věku 14 let a za účasti 36 družstev to byl v konkurenci zkušených mužů veliký úspěch.

 

1987

V roce 1987 byla ukončena soutěž o pohár MV SPO Dubenecka, který zakoupilo zemědělské družstvo Dubenec. Soutěž byla vyhlášena na pět let s tím, že nejúspěšnější družstva za to období jej získají natrvalo.
ženy: 1. místo Dubenec         2. místo Hřibojedy     3. místo Bílé Poličany
muži: 1. místo Dubenec         2. místo Lanžov        3. místo Vilantice

Nejsmutnějším dnem roku 1987 zůstane 13. červenec, kdy naše řady opustil dlouholetý člen Karel Turek. Jeho jméno nelze zapomenout v souvislosti se zásluhami při výstavbě naší nové požární zbrojnice. Odešel náhle uprostřed své práce pro naši obec i  náš hasičský sbor.

 

1990

17. listopad roku 1990 byl pro dubenecké hasiče významný den. Provádět záchranné práce u havarovaného letadla TU-154 se dobrovolnému hasiči jen tak nenaskytne. Krátce po l5. hodině spatřila manželka velitele sboru pád zmíněného letadla, takže poplach byl vyhlášen okamžitě. První vteřiny po příjezdu naší jednotky popisuje redaktor krajského deníku Pochodeň v pondělním vydání po havárii takto: „...Šestadvacetiletý člen zásahové jednotky Milan Všetečka doplňuje, že padající letadlo viděla jeho matka a ta vlastně vyhlásila poplach. ,Když jsme přišli k letadlu, z pod kabiny vylézali dva piloti. To je zázrak, vykřikl jsem.´”

Zásah komplikovala skutečnost, že z důvodu rozbahněného terénu nebylo možné s Tatrou CAS-32 dojet na místo zásahu. Dopravní vedení bylo nutné vést ze silnice. Hasičská jednotka měla velmi nesnadný a nebezpečný úkol. S hašením tak obrovského letadla, které

mohlo  vybuchnout, neměla žádné zkušenosti. S pomocí znalců bylo zjištěno, že příčinou požáru na palubě byl zapnutý vařič ve střední kuchyňce letadla, od nějž se vznítily kartony cigaret, naložené v Basileji a přepravovány do Moskvy.

 

1992

V roce 1992 došlo k výměně starosty sboru. Funkce starosty se ujal Ing. Stanislav Štarman, bývalý starosta sboru. Vácav Šebek, byl zvolen čestným starostou dubeneckých hasičů. Náš člen Stanislav Filounek obdržel Jánského plaketu za dobrovolné dárcovství krve.

 

1993

17. ledna 1993 zemřel náš člen Ludoslav Rejl, který se ujal funkce velitele sboru bezprostředně po 2. světové válce.

Čestný starosta sboru Václav Šebek obdržel jedno z nejvyšších vyznamenání Zasloužilý hasič.

 

1994

U příležitosti dvacetipětiletého trvání soutěže o Dubenecký pohár byla vyhlášena soutěž seniorů, do které se přihlásilo i družstvo dubeneckých  veteránů, kterým se podařilo v tomto klání zvítězit.

Výsledky přeboru:
1. Dubenec
2. Lochenice
3. Ve1ichovky.

Pro zajímavost Vás seznámím se členy týmu a jejich věkem: Všetečka Bohuslav (51), Kryst Václav (43), Dubský Josef (49), Sobotka Miloš (41), Štarman Pave1 (35), Zlatník Josef (56), Šedivka Zdeněk (37). Věkový průměr reprezentantů byl 45 roků.

20. října 1994 převzal v Metodickém centru hasičského hnutí v Přibyslavi vysoké vyznamenání Zasloužilý hasič tehdejší starosta našeho sboru Ing. Stanislav Štarman.

 

1995

V roce 1995, jak už to bývá vždy a všude, došlo k výměně generací v obsazení soutěžních družstev mužů. 1. 7. na 26. ročníku soutěže v Dubenci jsme připravili tři družstva mužů. Dubenec 1 a 2 se skládala ze starších zkušených členů a družstvo Dubenec 3 ze samých mladých, kteří úspěšně procházeli v nedávné době soutěží Plamen. Mladí chlapci tuto soutěž vyhráli. Zbylá dvě družstva skončila na 17. a 18. místě. Tímto došlo k výměně generací neodkladně a na trvalo. Tím mám samozřejmě na mysli jen sportovní úsek činnosti sboru.

Důstojně s hasičskými poctami jsme se v roce 1995 rozloučili s dlouholetým velitelem Jaroslavem Riegerem. Zemřel 30. 1. 1995. Jaroslav Rieger byl velitelem tělem i duší, se vzorným vystupováním jak při slavnostních příležitostech, tak i při náročných úkolech řídit a organizovat hasební práce u zásahů. Pocházel z hasičské rodiny. Jeho otec vstoupil do sboru záhy po jeho založení 20. prosince 1914. Naposledy jsme našemu nezapomenutelnému veliteli vzdali čest a rozloučili jsme se s ním 3. února 1995.

Na výroční valné hromadě rezignoval na funkci starosty i člena výboru Bohuslav Všetečka.

 

1996

První výborová schůze v roce 1996 řešila složitý úkol, protože se nepodařilo zvolit starostu sboru. Nakonec, po složitém jednání, výbor rozhodl o kolektivním vedení sboru tak, že v řízení a jednání se budou střídat první náměstek starosty Dubský Josef, druhý náměstek Štarman Stanislav a velitel sboru Sobotka Miloš. Toto nebylo řešení nikterak ideální. Ale přesto se podařilo zajistit všechny úkoly potřebné k fungování sboru, včetně připravenosti techniky i členů zásahové jednotky. Tento neobvyklý, v dané situaci však jediný možný způsob řízení sboru, ukončila valná hromada 20. 12 1997. Zvolila pětičlennou komisi, která dostala za úkol do konce ledna 1998 připravit novou kandidátku a svolat mimořádnou valnou hromadu k volbě nového výboru. Konstatuji, že v této době měl sbor 159 členů, takže by mělo být z čeho vybírat. I přes tuto skutečnost to bylo dosti složité.

 

1997

Zmiňovaná komise se sešla již 30. prosince. Projednala návrhy a po projednání s kandidáty 6. ledna 1995 připravila kandidátku pro volby do nového výboru.

 

1998

Mimořádná valná hromada se konala 30. ledna 1998. Po bezproblémovém volebním aktu se nově zvolený výbor i KRR sešli na ustavujícím jednání a zvolili nové vedení sboru v tomto složení:
Bohuslav Všetečka (starosta)
Šedivka Zdeněk ml. (velitel)
Vinšálek Tomáš (místostarosta)
Meisl Petr (zástupce velitele)
Vinšálek Jaroslav (jednatel)
Štarman Pavel (pokladník)
Rambauske Karel (mat. tech. referent)
Lazecký Jaroslav (kulturní referent)
Předsedou KRR byl zvolen Keil Vladimír, členy KPR Bauer Jaroslav a Skalický Miroslav. Dovolím si ocitovat komentář k výsledkům mimořádné valné hromady uvedený v kronice: “Díky velmi dobré přípravě splnila mimořádná valná hromada účel, pro který byla svolána, čímž byla vážná krize našeho sboru vyřešena. Zdravý rozum zvítězil!”

Nový výbor vzal na vědomí, že starostou našeho okrsku a zároveň i členem výkonné rady okresu se stal Bohuslav Všetečka. Velitelem okrsku byl zvolen Petr Meisl a zároveň členem rady velitelů OSH TRUTNOV.

V roce 1998 se naše zásahová jednotka podílela na záchranných pracích po rozsáhlých povodních v Kounově a v Dobrušce. Obecní úřad v Kounově zaslal našim členům a potažmo celému sboru děkovný dopis s přáním mnoha úspěchů v naší další činnosti.

Nyní si dovolím několik krátkých pasáží z děkovného dopisu, který našemu sboru zaslal městský úřad v Dobrušce:  “Z 22. na 23. července zatopila Dobrušku obrovská masa vody, která spadla na svahy Orlických hor. Brala lidské životy, movitý i nemovitý majetek občanů města. Během několika hodin voda opadla a my jsme se začali vzpamatovávat z prvního šoku. V té době vtrhla do Dobrušky vlna druhá, stejně neočekávaná, vlna lidské solidarity. Mnozí z těch, kteří přišli o všechen majetek, nedokázali pochopit, že na druhém konci regionu žije někdo, kdo zcela nezištně podá pomocnou ruku. Vážení, dovolte, abych Vám jménem města F. L. Věka a jeho obyvatel vyjádřil hluboký dík. Dík za to, že jste nezůstali lhostejní k našemu neštěstí. Byli jste paprskem slunce, který pomáhal vysoušet naše zaplavené duše.

Jménem vedení města a jeho občanů
S úctou
František Nagy           Josef Dohnanský
tajemník MÚ              zástupce starosty”

 

Rok 1998 by1 velmi úspěšný v práci s mládeží. Výborných výsledků bylo dosaženo jak ve hře Plamen, tak v ostatních soutěžích. Na výroční valné hromadě jsme poděkovali dlouholetému členu Jaroslavu Bauerovi za jeho dlouholetou práci v mnoha funkcích ve výboru našeho sboru a ukončili jeho členství z důvodu stěhování. Také byla provedena oprava nádrže u CAS-32 v hodnotě 65 000 korun.

 

1999

Valná hromada konaná dne 18. 12. 1999 zvolila nový výbor, který po svém zvolení obsadil své funkce takto:
starosta: Všetečka Bohuslav
velitel: Meisl Petr
místostarosta: Vinšálek Tomáš
zást. velitele: Šedivka Zdeněk ml.
zást. velitele: Dohnal Martin
jednatel: Vinšálek Jaroslav
pokladník: Štarman Pavel
kontrolní a revizní rada
předseda: Keil Vladimír
místopředseda: Skalický Miroslav
člen: Šorma Roman
Jednání výboru se bude zúčastňovat čestný předseda Šebek Václav.

 

2000

V roce 2000 se naše výjezdová jednotka významně podílela na záchraně životů i majetku při stoleté povodni ve Dvoře Králové nad Labem. Po čtyřech dnech náročné práce se za tuto významnou pomoc dostalo členům zásahové jednotky poděkování nejen od vedení HZS okresu TRUTNOV, ale i od okresního úřadu. Na valné hromadě se 16. 12. konaly doplňovací volby pro zlepšení aktivity sboru. Výbor byl doplněn o dva členy: Gottwalda Zdeňka a Filounka Martina. Do kontrolní a revizní rady byl zvolen Ing. Lesák Luboš.

 

2001

Poklidný rok 2001 skončil smutnou událostí. 11. 12. zemřel velitel ÚŠ PO v Bílých Poličanech, svého času starosta v té době kronikář našeho sboru Ing. Stanislav Štarman. Jeho hluboké znalosti stanov, jednacího řádu a všech ostatních předpisů a vyhlášek byly velkým přínosem pro ostatní funkcionáře a členy sboru. Vysokou hodnotu měly jeho závěry členských schůzí a valných hromad.

 

2002

V roce 2002 došlo k hluboké stagnaci na úseku práce s mládeží. V březnu rezignoval na funkci starosty Bohuslav Všetečka. Výbor pověřil výkonem této funkce místostarostu Tomáše Vinšálka. Dubenečtí hasiči po celou dobu, kterou právě popisuji, byli spoluorganizátory všech dětských dnů. Podíleli se na organizaci i finančními příspěvky. V roce 2002 se velmi zdařilý dětský den konal zde v areálu hasičské zbrojnice.

V tyto dny je tomu již deset let, co jsme zde oslavovali moderní techniku, ukázky zásahu při dopravních nehodách a ve výškách. Večer ve 21 hodin byla zahájena první noční soutěž pořádaná za účasti 21 družstev mužů a 6 družstev žen.

Z našeho sboru podle ne zrovna povedeného zákon č. 133/1985 sb. byla vytvořena zásahová jednotka OÚ, která se skládala z členů SDH Dubenec. Pro ilustraci Vám, vážení přátelé, přečtu část ze zprávy velitele Petra Meisla: „I nadále je naše jednotka zařazena do systému plošného krytí kategorie JPO 3. Zásahová jednotka je nyní ve složení 19 členů. Daří se nám získávat mladé hasiče. Máme proškoleny hasiče pro práci s motorovou pilou i dýchací technikou. Výjezdová jednotka v roce 2002 vyjížděla k 24 výjezdům. Máme dostatek řidičů strojníků s potřebnou kvalifikací.”

Lze konstatovat, že se v této době podařilo vedení sboru ve spolupráci s obecním úřadem sestavit a organizovat kvalitní akceschopnou výjezdovou jednotku. Škoda, že tento optimální stav nevydržel delší dobu, než jsme předpokládali my hasiči i obecní úřad Dubenec. Dne 1. února byla obnovena úspěšná a dobře organizovaná práce s mládeží.

 

2003

Rok 2003 začal velice smutnou událostí. 27. ledna zemřel čestný starosta sboru, starosta okrsku, člen výkonného výboru okresního sdružení SDH bratr Václav Šebek. Dne 1. února jsme jej doprovodili od domu smutku sem před budovu požární zbrojnice, na jejíž výstavbě měl veliké zásluhy, abychom mu zde se všemi poctami poděkovali za jeho dlouholetou obětavou práci pro sbor i celé hasičské hnutí. Smutečního rozloučení se zúčastnilo mnoho významných osobností a funkcionářů okrsku okresu i Královéhradeckého kraje.

 

2004

Mladí dubenečtí hasiči se v roce 2004 zúčastnili v období od 29. května do 9. října 15 soutěží ve štafetách požárního útoku i v akcích hry Plamen. Tato skutečnost svědčí o velmi dobré práci vedoucích těchto kolektivů.

V březnu roku 2004 byl velitel SDH Petr Meisl odvolán obecním úřadem v Dubenci z funkce velitele zásahové jednotky. Jako velitel sboru dobrovolných hasičů pokračuje dále ve funkci. 18. prosince bylo na výroční valné hromadě zvoleno nové vedení sboru dobrovolných hasičů.

 

2005

Na první výborové schůzi 5. ledna 2005 si zvolení funkcionáři rozdělili úkoly takto.
starosta sboru: Ing. Pavel Rykr
velitel sboru: Meisl Petr
jednatel: Vinšálek Tomáš
mat. tech. referent: Šorma Roman
kulturní referent: Skalický Mir.
organizační referent: Jiří Rejl
strojník: Lánský František
hospodář: Štarman Pavel
předseda kontrolní a revizní rady: Ing. Lesák Luboš
členové kontr. a rev. rady Jaroslav Vinšálek a Vladimír Keil

V roce 2005 se nepodařilo navázat na dobrou práci družstev mužů ani žen. Přesto se muži zúčastnili alespoň soutěžního klání o Dubenecký pohár a obsadili vcelku přijatelné 6. místo.

Výběrové vyznamenání Zasloužilý hasič, které se uděluje jen hasičům, jež svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva, obdržel dlouholetý funkcionář našeho sboru, můj předřečník, Zdeněk Šedivka starší.

 

2006

V červnu roku 2006 se u nás pořádala část okresního kola mládeže. Děti se sjížděly v sobotu a odjezd byl v neděli po obědě. Při této akci jsme zajišťovali občerstvení, stravu i ubytování. Toto vše bylo uskutečněno za vydatné pomoci Základní školy Dubenec. Pro zajímavost uvádím, že bylo podáváno 220 jídel (večeře, snídaně a obědy).

 

2007

V roce 2007 došlo ke změně na obsazení funkcí ve výboru sboru, takže se novým členem výboru stal člen kontrolní a revizní rady JUDr. Jan Horník a Zdeněk Gottwald.

Uskutečnilo se již třetí setkání se seniory a jejich rodinnými příslušníky. Tato akce se velice zdařila ke spokojenosti hlavně našich starších členů. Bylo rozhodnuto v této tradici pokračovat i v příštích letech.

19. října jsme podepsali se starostkou naší obce dohodu o vzájemné spolupráci, na základě které bude náš sbor zabezpečovat výjezdovou jednotku pro potřeby hasičského záchranného sboru.

Průběh valné hromady konané 19. prosince zapříčinil, že tato smlouva nebyla naplněna z důvodu nesouhlasu místostarostky obce s personálním obsazením velitele výjezdové jednotky. Poté nastala velice dlouhá rušná diskuze, ve které se snesla vlna kritiky na vše možné místo toho, aby se hledaly i nesporné pozitivní výsledky práce za minulý rok i léta minulá. Pokud není dobrá, nebo ještě lépe vynikající spolupráce mezi SDH a obecním úřadem je vzniklá situace špatná pro obě strany. V tomto případě lze říci jediné: Zdravý rozum nezvítězil!

 

2008

Dne 1. 8. 2008 rozhodl výbor o svolání mimořádné valné hromady, která se má konat 6. 6. 2008 za účelem oznámení rezignace celého výboru včetně KRR. Zároveň rozhodl, aby JUDr. Jan Horník předsedal průběhu této mimořádné valné hromady. Před zahájením MVH seznámil Zdeněk Šedivka mladší přítomné o názoru vedoucího kanceláře SH ČMS Bc. Jana Aulického, ve kterém se uvádí, že výbor SDH Dubenec nemá pravomoc svolávat MVH, když rezignoval. Vzhledem k tomu, že z důvodu odchodu několika členů z jednání se schůze stala neusnášeníschopnou, byla MVH po krátké diskuzi v 21.40 ukončena.

Dne 6. 6. 2008 odstoupil celý výbor včetně kontrolní a revizní rady. Na základě této skutečnosti svolalo Okresní sdružení hasičů Čech Moravy mimořádnou valnou hromadu na 19. června 2008.

Příprava a průběh mimořádné valné hromady konané dne 19. 6. 2008

Po oznámení nečekané nestandartní, překvapivé a, pro zachování existence Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci, nebezpečné informace o rezignaci celého výboru (včetně kontrolní a revizní rady) došlo k velmi rychlé a hlavně účinné reakci OSH Trutnov i vyšších orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. O vážnosti situace, která nastala, svědčí skutečnost, že již 12. června VV OSH Trutnov rozhodl v součinnosti s ústředními orgány sdružení svolat mimořádnou valnou hromadu na den 19. června 2008. Mimořádná valná hromada proběhla za předsednictví starosty KSH Královéhradeckého kraje a starosty OSH  Trutnova Jiřího Orsáka.

V pracovním předsednictvu zasedli:

Ing. Monika Němečková-Homolková (první náměstkyně starosty SHČMS)
Bc. Jan Aulický (ředitel kanceláře SHČMS)
Jaroslav Chalupník (člen VV OSH Trutnov)
Jana Raticová (starostka našeho okrsku)
Mgr. David Horký (místostarosta obce Dubenec)

Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák úvodem svého vystoupení seznámil přítomné se stanoviskem VV OSH Trutnov a přečetl doručené:
1. Prohlášení k odstoupení z funkce vedoucí mládeže Kláry Lesákové
2. Kopii rezignace na funkci starosty Ing. Pavla Rykra ze dne 14. 1. 2008
Dále originály odstoupení z funkce celého výboru včetně Kontrolní a revizní rady.

Usnesení MVH:
1. Bere na vědomí rezignaci výboru SDH z 6. 6. 2008
2. Volí starostu Miloše Sobotku, náměstka starosty Josefa Dubského, velitele SDH Romana Šormu, členy výboru Bc. Zdeňka Šedivku, Vlastimila Horníka, Pavla Šimka a Boh. Všetečeku.

V závěru jednání MVH bylo poděkováno rezignujícím členům za práci, která mimo špatnou spolupráci s obecním úřadem měla i kladné stránky (například v práci s mládeží a činností zásahové jednotky). Na závěr Vás, vážení přátelé, seznámím se složením výboru sboru, který řídí v tomto významném roce práci dubeneckých hasičů:
starosta sboru: Sobotka Miloš
místostarosta: Voltr Miroslav
velitel sboru: Šedivka Zdeněk ml.
hospodář: Pejcharová Jana
vedoucí mládeže: Vodstrčil Tomáš
členové výboru: Všetečka Bohuslav, Tomášek Ondřej, Šimek Pavel

Tomuto výboru je třeba popřát mnoho úspěchů v jejich práci a vyjádřit přesvědčení, že při následném kulatém výročí bude možnost radovat se z dosažených úspěchů tak, jak se dnes radujeme my, účastníci dnešního slavnostního odpoledne.

Na závěr mého vystoupení bych rád popřál všem hasičům i hasičkám jak profesionálním, tak dobrovolným, aby je orgány státní správy respektovali a podporovali, občané, aby je měli rádi, a Vám přeji, abyste hasiče pokud možno nepotřebovali.

Dle zápisů z výborových členských a výročních schůzí a záznamů v kronice českého Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci zpracoval a přednesl na slavnostní valné hromadě 14. 7. 2012
člen SDH Dubenec
Dubský Josef

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

V obci Dubenec jsou plánovány odstávky elektřiny

dne 12. 4. 2021 (7:30-15:30) - odstávka č. 110060765407
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 65, 66, 69, 91, 93, 94, 95, 160, 161, 164, 192, 199, 201, 204, 213, 230, č. ev. 7, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 353, 369

Mapa odstávky 110060765407 ke stažení


dne 13. 4. 2021 (7:30-17:00) - odstávka č. 110060765408
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 20, 26, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 98, 100, 101, 126, 127, 190, 208, 209, 222, 226, 238, č. ev. 3, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 185, 1146/2

Mapa odstávky 110060765408 ke stažení


dne 14. 4. 2021 (7:30-15:30) - odstávka č. 110060765414
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 80, 81, 162, 166, 193, 194, 241, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 1800/2

Mapa odstávky 110060765414 ke stažení

 

dne 15. 4. 2021 (7:30-16:30) - odstávka č. 110060765416

Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 66, 70, 72, 76, 77, 78, 80-85, 87, 88, 89, 90, 116, 162, 165, 166, 179, 180, 193, 194, 241
č. ev. 14, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 1800/2

Mapa odstávky 110060765416 ke stažení


dne 19. 4. 2021 (7:30-17:30) - odstávka č. 110060765426
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 12, 13, 24, 25, 27-33, 35, 37-41, 43, 45, 48, 52, 86, 92, 97, 120, 121, 122, 144, 154, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 181, 206, 221, 229, 231, 234, 242, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. ST.110/2, 289, 290, 2091

Mapa odstávky 110060765426 ke stažení


dne 21. 4. 2021 (7:30-16:30) - odstávka č. 110060765429
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 4, 16, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 75, 99, 102-108, 110-115, 117, 123, 124, 153, 156, 168, 187, 198, 202, 211, 212, 239, 243, č. ev. 19

Mapa odstávky 110060765429 ke stažení


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Irena
Dnes je: 16.4.2021

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle