Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Dubenec


2. Důvod a způsob založení

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


3. Organizační struktura

Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí

Základní a mateřská škola Dukelských bojovníků v Dubenci

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - orgány obce


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55 Dubenec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dubenec
Dubenec 210
544 55 Dubenec

4.3 Úřední hodiny

Starosta
Pondělí a Středa 8:00 - 16:00

Pokladana, účtárna, podatelna
Jana Řeháková
Pondělí: 8:00-12:00 a 12:30-17:00
Středa: 8:00-12:00 a 12:30-17:00

Matrika, evidence obyvatel, vodné, CzechPoint
Ludmila Vobicková
Pondělí 13:00-17:00
Středa 8:00-12:00 a 12:30-17:00

 Mimo uvedený čas je možné smluvit schůzku a vyřídit jakékoli záležitosti na tel. 499 694 213499 694 272 nebo 724 180 859 (starosta), 739 353 531 (místostarosta).


4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad
499 694 213

Starosta
724 180 859

Účtárna
499 694 213

Základní škola
499 694 138

Mateřská škola
499 694 138

Více kontaktních informací k dispozici v sekci kontakty.

4.5 Adresa internetové stránky

www.dubenec.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Dubenec
Dubenec 210
544 55 Dubenec

4.7 Adresa e-podatelny

dubenec@dubenec.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka: hzzbqpj


5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

bankovní účet obce Dubenec:

Komerční banka a.s., Dvůr Králové n/L
č. ú.: 2920601/0100

Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové nad Labem
č.ú.: 2910286369/0800

v hotovosti v kanceláři OÚ


6. IČ

00277801


7. DIČ

CZ00277801


8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska. Zde jsou dokumenty k dispozici podle jejích typů.

Územní plán obce je k dispozici v sekci v sekci úřad - územní plán obce.

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - závěrečný účet 

9. Žádosti o informace

Postup pro získávání informací je k dospozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách
b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde, formuláře pak zde):

Obecní úřad Dubenec
Dubenec čp.210
Dubenec, PSČ 54455

c) elektronicky prostřednicvím datové schránky hzzbqpj, nebo podepsanou e-mailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny dubenec@dubenec.cz, pro podání žádosti využijte elektronický formulář v sekci http://dubenec.cz/urad/formulare

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Zákony České republiky:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a směrnice obce jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v sekci úřad - chci zařídit -  Služby a poplatky.

Sazebník poplatků je ke stažení zde:   sazebnik-uhrad.pdf (249 kB)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,  O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,

ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Městský úřad Vítkov, jako povinný subjekt, zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Informace
Počet
Pozn.
Počet podaných žádostí o informace2---
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0---
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0---
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu0---
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence0---
Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0---
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona0---

Podané žádosti se týkaly:

 1. Odpadové hospodaření obce, žádost byla zpracována, pro velký rozsah zpracovávaných údajů zpoplatněna, žadatel si vypracované informace odmítl převzít a proto byla žádost po zákonné lhůtě odožena.
 2. Žádost o informace o konkrétních subjektech a jejich účasti ve výběrových řízeních kde byla obec Dubenec zadavatelem.

Žádná žádost nebyla postoupena k vyřízení jiné organizaci.

publikováno: 17. 9. 2021 09:49, Jaroslav Huňat

Novinky z úřadu

Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

publikováno: 20. 3. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 501
Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el.energie č.110060946017 dne 9.4.2024 od 9:00 do 13:00 hod.

Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

publikováno: 20. 3. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 306
Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el.energie č.110060930662 dne 28.3.2024 od 11:30 do 15:00 hod.

Odstávka elektro

publikováno: 9. 1. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 263
Odstávka elektro

Dne 10.1.2024 bude v Dubenci od čp.201, trafostanice pod Bios na horní konec (Směr Lanžov) přerušena dodávka elektrické energie. (8:00 - 12:00 hod.)