Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Územní plán obce

Územní plán Dubenec 2018

Grafická část:

Textová část:

Návrhy a zadání:

Územní plán do roku 2017

Obsah

a) důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území
b) výčet katastrálních území, tvořících území obce
c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a z programu rozvoje okresu a obce
d) význam a funkce obce v osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území
e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů
f) požadavky a podmínky pro rozvoj obce s přihlédnutím k historickým, kulturním, urbanistickým a přírodním podmínkám území
g) požadavky na vymezení zastavitelných území
h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny a na územní systémy ekologické stability
i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem
j) požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady
k) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů
l) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
m) požadavky na nutné asanační zásahy
n) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů
o) výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovení zátopových území
p) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch

Zadání územního plánu obce Dubenec

Zadání na zpracování územního plánu obce (dále také ÚP obce) Dubenec obsahuje pokyny zpracovateli pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v řešeném území, stanovuje podmínky rozvoje území a ochrany jeho hodnot a požadavky na obsah a rozsah územního plánu obce Dubenec.

a) důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území

Obec Dubenec v současné době nemá schválenou ani zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci (dále také ÚPD). Rozvoj obce probíhá na základě urbanistických studií (dále také US) zpracovaných v různých obdobích různými projekčními kancelářemi a ateliéry. Výstavba infrastruktury obce (vodovodu, kanalizace apod.) probíhá na základě studií a následně zpracovaných dílčích realizačních projektů jednotlivých částí. Urbanistická rozvojová studie obce Dubenec zpracovaná v roce 1996 ing.arch. Hanou Vašatovou z Hradce Králové, Blodková ul. čp. 346, řeší dvě lokality zastavěných částí obce (kolem kostela a kolem základní školy).

Hlavním důvodem pro pořízení ÚP obce Dubenec je potřeba stanovit podmínky pro rozvoj obce Dubenec a to jak s ohledem na hospodářský potenciál, tak také na přírodní faktory a podmínky.

Hlavními cíly rozvoje území obce jsou:

 • vytvoření komplexního názoru na urbanistické řešení obce
 • určení pozemků pro výstavbu rodinných domů a bytových domů
 • určení pozemků pro rozvoj areálu pro zemědělskou výrobu
 • definování podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu
 • stanovení podmínek pro rozvoj sportovních a rekreačních zařízení
 • určení ploch pro veřejně prospěšné stavby

Při dosahování hlavních cílů rozvoje území je nutné:

 • vycházet ze zpracovaných urbanistických studií, vydaných územních rozhodnutích a stavebních povolení
 • respektovat stávající infrastrukturu území a zpracované studie a projekty infrastruktury
 • respektovat závěry zpracovaného projektu místního systému ekologické stability pro řešené území
 • zachovat místní ráz vesnice, zeleně, vodních toků a pod.
 • zachovat prostorové členění a dosavadní měřítko vesnické zástavby v řešeném území, nepřekročit její trojpodlažní hladinu v centru obce a dvoupodlažní hladinu v ostatních lokalitách
 • zachovat a obnovit hodnotnou historickou zástavbu

b) výčet katastrálních území, tvořících území obce

Administrativně správní území obce Dubenec tvoří jedno katastrální území a to katastrální území Dubenec.

Tabulka č.1
Katastrální území   
Výměra k.ú. v ha
Dubenec    1 214

c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a z programu rozvoje okresu a obce

V současné době se po projednání konceptu a zpracování souborného stanoviska zpracovává již návrh územního plánu velkého územního celku (dále také ÚP VÚC) Trutnovsko-Náchodsko. V návrhu výše uvedeného ÚP VÚC je i návrh regulativů územního rozvoje a limity využiti území. Územní plán obce bude v plném rozsahu respektovat tyto regulativy územního rozvoje.

Obec nemá zpracovaný program rozvoje obce.

Program rozvoje okresu Trutnov není rovněž zpracován.

d) význam a funkce obce v osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území

Obec Dubenec je střediskovým sídlem místního významu se spádovým územím obcí Hřibojedy, Doubravice, Velký Vřešťov, Lanžov, Vilantice a Libotov. Leží podél státní silnice III/32542 Lanžov - Velichovky a na obou březích potoka Hustířanka, jižně od města Dvůr Králové nad Labem. Je obklopena převážně rozsáhlými lány zemědělské půdy, která je na 911 ha, což je 75,05 % z celkové plochy řešeného území. Lesní půda v řešeném území je na 209 ha, co představuje 17,21 % řešeného území. Zbylou část řešeného území o velikosti 94 ha (7.75 %) tvoří vodní plochy (6 ha), zastavěné plochy (16 ha) a ostatní plochy (72 ha).

V ÚP je nutno zachovat stávající vazby na okolní osídlení, infrastrukturu a respektovat nadregionální lokality podléhající určitým limitům (nadregionální biocentra a biokoridory apod.).

e) požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů

V ÚP obce bude respektován požadavek na pozvolný růst počtu obyvatel obce a vytváření podmínek pro její další ekonomický rozvoj. Dále budou v ÚP, dle dostupnosti, využity i výsledky sčítání lidí, bytů a domů z února 2001.

V roce 1996 měl Dubenec 610 trvale bydlících obyvatel z toho bylo 299 mužů a 311 ženy. K 1.1.1999 žilo v obci 648 obyvatel.

Demografický vývoj obce v období od r. 1869 do r. 1996
Tabulka č.2

RokPočet obyvatel
18691439
19001236
1930981
1950707
1961735
1970682
1980627
1991593
1996610Demografický vývoj obce v období od r. 1991 do r. 1999
Tabulka č.3

RokPočet obyvatel k 1.1.
1991593
1992
1993
1994
1995
1996610
1997
1998
1999648

V roce 1996 bylo v obci:

 • 63 soukromých podnikatelů (živnostníků)
 • 4 obchodní společnosti
 • 11 soukromě hospodařících rolníků

f) požadavky a podmínky pro rozvoj obce s přihlédnutím k historickým, kulturním, urbanistickým a přírodním podmínkám území

Rozvoj obce a celého řešeného území bude v ÚP splňovat tyto podmínky a požadavky území:

Historické a kulturní podmínky

 • ochrana objektů zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek,
 • návrh ÚP bude v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Urbanistické podmínky

 • zachování historické urbanistické struktury obce,
 • vytvoření nového středu (centra) obce.

Přírodní podmínky

 • zachování stávající vysoké zeleně v jednotlivých částech obce,
 • zachování přirozeného toku potoka Hustířanky a jeho přítoků,
 • zapracovat návrh projektu lokálního systému ekologické stability.

Návrh ÚP na funkční využití jednotlivých pozemků v řešeném území bude v souladu se zákonem č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách v platném znění.

g) požadavky na vymezení zastavitelných území

V ÚP budou vymezeny tyto zastavitelné území:

 • lokalita za farou u státní silnice III/2584,
 • lokalita východně od objektu pošty,
 • dvě malé lokality pro výstavbu RD.

h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny a na územní systémy ekologické stability

Návrh ÚP obce bude splňovat požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, ochranu krajiny a na územní systémy ekologické stability.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny a zdravých životních podmínek bude ÚP v souladu se:

 • zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění,
 • zákonem č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v platném znění,
 • zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění, zákon č. 231/1999 Sb. a prováděcí vyhláška č. 13/1994 Sb.
 • zákonem č. 289/195 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
 • zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství v platném znění (horní zákon),
 • zákonem č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu v platném znění.


i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem

V ÚP obce je nutno respektovat a chránit všechny nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR a území archeologických nálezů.

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR jsou zapsány:

- pod č. 3474 - Kostel sv. Josefa.

Původně gotická architektura ze 14. století, zvláště hodnotná v barokní přestavbě v r. 1740, navazující na pohybový směr architektury českého baroka. V obvodní zdi je několik náhrobků a renesanční epitaf z r. 1604. Doklad středověkého osídlení obce.

- pod č. 3475 - Fara.

Pozdě barokní budova z r. 1740, typická zděná stavba venkova.

- pod č. 3476 - Roubený dům čp. 40

Lidová architektura podkrkonošského okruhu od neznámého tesaře z r. 1875.

- pod č. 5150 - "Památník obětem 2. světové války"

- pod č. 6055 - dům čp. 158, p.č.40

V řešeném území není památkově chráněné území ani chráněné lokality archeologických nalezišť.

j) požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

Návrh ÚP obce bude respektovat stávající dopravní, občanské a technické vybavení řešeného území. V návrhu budou zohledněny zpracované studie technické infrastruktury (vodovod, kanalizace apod.) a návrhy z urbanistické rozvojové studie obce Dubenec.

V návrhu ÚP bude řešeno napojení nových lokalit výstavby (rodinných domů, občanské a technické vybavenosti apod.) v současně zastavěném území i zastavitelném území na stávající případně nově navrženou infrastrukturu. Návrhy místních komunikací, účelových komunikací a dalších připojení budou v ÚP obce řešeny v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. V ÚP obce bude rovněž řešená doprava v klidu (parkoviště).

Stávající způsob likvidace tuhého domovního odpadu (TDO) bude zachován.

k) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů

Návrh ÚP bude respektovat požadavky civilní obrany v souladu s vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vydaná pravoplatná územní rozhodnutí, stavební povolení a ochranná pásma stanovená podle platných právních předpisů a dále:

 • zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci v platném znění,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,

l) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi

Obec Dubenec nemá žádné požadavky na řešení vzájemných vztahů se sousedními obcemi.

m) požadavky na nutné asanační zásahy

Zadavatel nemá předem specifikované požadavky na nutné asanační zásahy v řešeném území resp. lokalitách.

n) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumů a rozborů

V ÚP budou řešeny tyto okruhy problémů vyplývající z dlouhodobého sledování území a technického vybavení území:
- likvidace odpadních vod.

o) výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovení zátopových území

Výkres limitů je samostatnou grafickou přílohou k tomuto zadání a je vypracován v měřítku 1:25 000.

p) požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch

Návrh ÚP bude zpracován v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentací v platném znění a v tomto rozsahu:


Textová část

A. Základní údaje

a) hlavní cíle řešeného území,
b) zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace,
c) vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce.

B. Řešení územního plánu

a) vymezení řešeného území podle katastrálního území obce,
b) základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot území,
c) návrh urbanistické koncepce,
d) návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití,
e) limity využití území včetně stanovení zátopových území,
f) přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území,
g) návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,
h) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav,
i) návrh požadavků civilní ochrany,
j) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů,
k) návrh lhůt aktualizace.

C. Závazná část ve formě regulativů

Grafická část

A. Hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce, který bude obsahovat graficky vyjádřitelné regulativy, vymezeni hranic zastavitelného území a vyznačení hranic současně zastavitelného území obce, vymezení ploch s rozdílným využitím a regulací zpracovaný v měřítku 1:5000 (případně podrobnějším).

B. Výkres dopravní a technické infrastruktury s návrhem dopravního řešení, koncepci řešení technického vybavení obce obsahující zejména návrh vodohospodářských, energetických a telekomunikačních zřízení, s vyznačením ochranných pásem vyjádřitelných v měřítku mapového podkladu, vymezením ploch veřejně pospěšných staveb a asanačních úprav a stanovením zátopového území zpracovaný v měřítku 1:5000.

C. Schéma hlavního výkresu schváleného územního plánu obce pro potřeby dotčených orgánů státní správy v měřítku 1:25 000.

D. Výkres širších vztahů zpracovaný v měřítku 1:50 000.

Regulace v řešeném území pro jednotlivé plochy, lokality a zóny v současně zastavěném území i zastavitelném území bude definovaná v těchto kategoriích:

 • přípustné využití,
 • podmíněné přípustné,
 • výjimečně přípustné,
 • nepřípustné.

Návrhové období územního plánu do roku 2015.
Výhledové období územního plánu do roku 2020.

publikováno: 3. 1. 2021 18:01, OI Admin

Novinky z úřadu

Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

publikováno: 20. 3. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 392
Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el.energie č.110060946017 dne 9.4.2024 od 9:00 do 13:00 hod.

Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

publikováno: 20. 3. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 224
Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el.energie č.110060930662 dne 28.3.2024 od 11:30 do 15:00 hod.

Odstávka elektro

publikováno: 9. 1. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 186
Odstávka elektro

Dne 10.1.2024 bude v Dubenci od čp.201, trafostanice pod Bios na horní konec (Směr Lanžov) přerušena dodávka elektrické energie. (8:00 - 12:00 hod.)